Standardy ochrony dzieci

 STANDARDY OCHRONY DZIECI W DUSZPASTERSTWIE PARAFIALNYM 

Parafia jest miejscem zapewniającym bezpieczeństwo dzieciom także w grupie rówieśniczej. Kierując się wartościami wypływającymi z Ewangelii, staramy się wpoić naszym parafianom postawę szacunku wobec każdego człowieka – dzieci i dorosłych. Pragniemy, by w relacjach międzyludzkich bliska była im ewangeliczna zasada: „Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie” (Mt 7,12a). 

Zasady bezpiecznych relacji między dziećmi poznali wszyscy pracownicy i współpracownicy parafii, dzięki czemu mogą oni umiejętnie i adekwatnie do zaistniałej sytuacji reagować na każde niewłaściwe zachowanie czy przemoc. Również dzieci powinny przestrzegać poniższego kodeksu podczas spotkań w parafii i poza nią, w kontakcie bezpośrednim i wirtualnym. 

1. Równe traktowanie i szacunek dla każdej osoby 

Traktuj innych tak, jak chcesz, aby inni traktowali Ciebie. 

Pamiętaj, że każda osoba jest kimś wyjątkowym i szczególnie obdarowanym przez Boga. Należą się jej szacunek i troska o jej dobro. 

Bądź tolerancyjny – szanuj odmienny wygląd, przekonania, poglądy i cechy koleżanek/ kolegów. 

Pamiętaj, że przez różnorodność wzajemnie się ubogacamy 

Masz prawo do zabawy i relacji z kadym dzieckiem, ale pamiętaj, że nie zawsze inne dziecko mają chęć do kontaktu z Tobą w danym momencie. Uszanuj to. 

Zachowaj otwartość i bądź wrażliwy na wszystkie osoby, nawet jeśli nie należą do grona Twoich najbliższych przyjaciół. Nie wykluczaj ich ze wspólnych działań, rozmów i szkolnych aktywności. 

2. Zasady komunikacji między dziećmi 

Zachowuj życzliwość i szacunek wobec koleżanek/kolegów. 

Pamiętaj, że każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania, myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra innych osób. 

Słuchaj innych, gdy mówią. Nie przerywaj innym, gdy się wypowiadają. 

Zachowuj kulturę słowa w każdej sytuacji. 

Stosuj formy grzecznościowe. 

Pytaj o zgodę na kontakt fizyczny (przytulenie, pogłaskanie). 

3. Szacunek dla cudzej własności, prywatności i przestrzeni 

Szanuj rzeczy osobiste i mienie innych osób. 

Zapytaj, jeśli chcesz pożyczyć od kogoś jakąś rzecz. 

Nie przeglądaj prywatnych rzeczy innych osób bez ich zgody. Każdy ma prawo do prywatności. 

Nie rób zdjęć, nie nagrywaj ani nie rozpowszechniaj wizerunku kolegów/ koleżanek i innych osób bez ich wyraźnej zgody. 

Pamiętaj, że każdy ma prawo do przestrzeni osobistej. Jeśli inna osoba potrzebuje chwili samotności, uszanuj to. Naruszanie tej przestrzeni może rodzić konflikty. 

4. Zakaz stosowania przemocy w jakiejkolwiek formie 

Nie stwarzaj sytuacji, w których ktoś czułby się celowo pomijany, izolowany. 

Nie stosuj przemocy fizycznej. Szturchanie, popychanie, kopanie czy siłowe przytrzymywanie kolegi/koleżanki naruszają jego/jej integralność fizyczną. 

Szanuj przestrzeń intymną kolegów/koleżanek. Nigdy nie dotykaj ich w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny. 

Nie wyśmiewaj, nie obgaduj, nie ośmieszaj, nie zawstydzaj, nie upokarzaj, nie lekceważ i nie obrażaj kolegów/koleżanek. 

Nie wypowiadaj się w sposób obraźliwy o rodzicach kolegów/koleżanek. 

Nie zwracaj się w sposób wulgarny do innych. 

Pamiętaj, że żarty są wtedy żartami, kiedy nikt z ich powodu nie cierpi. Jeśli tak jest, natychmiast zakończ taką zabawę słowną. 

Nie narażaj siebie i innych uczniów na sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu fizycznemu czy psychicznemu. 

Nie wyrażaj negatywnych, prześmiewczych komentarzy na temat zachowania, pracy, wyglądu kolegów/koleżanek. 

Nie zabieraj rzeczy należących do innych bez ich zgody. 

5. Szacunek w kontaktach internetowych i zakaz cyberprzemocy 

Szanuj innych i traktuj ich tak, jak chcesz, by traktowali Ciebie – dotyczy to wszystkich typów Twojej aktywności w sieci. Po drugiej stronie ekranu jest drugi człowiek. 

Pamiętaj, że cyberprzemoc często zaczyna się od tzw. „niewinnych żartów”. Nie każdy ma takie samo poczucie humoru. Uważaj na to, co piszesz i co publikujesz, w Internecie nic nie ginie. W świecie wirtualnym łatwo poruszyć lawinę wzajemnych niechęci, co może doprowadzić do konkretnej formy przemocy. 

Nie udostępniaj kontaktów do innych osób (telefonicznych, mailowych) bez ich zgody. 

Dbaj o swój oraz innych wizerunek w sieci – nie publikuj wrażliwych danych, powierzonych ci informacji oraz zdjęć i filmów ośmieszających innych. Szanuj ich prywatność.

Chroń intymność swoją i innych. Nie wysyłaj i nie udostępniaj zdjęć lub filmów, które by ją naruszały. 

Sprzeciwiaj się hejtowi, sam nie publikuj obrażających i agresywnych komentarzy oraz reaguj, gdy zauważysz, że ktoś jest poniżany w Internecie. Nie przesyłaj dalej ośmieszających wiadomości. Zgłoś takie działania odpowiednim osobom. 

Nie prowokuj innych do niepotrzebnych, nieuzasadnionych kłótni. Trolling, świadome poniżanie, nękanie i zaczepki są zachowaniami niedopuszczalnymi. 

Nie wykluczaj swoich rówieśników z grup w mediach społecznościowych z powodu swoich prywatnych niechęci. 

Nie podszywaj się w Internecie pod inne osoby. Takie zachowanie w cyberprzestrzeni jest kradzieżą tożsamości. To jest przestępstwo. 

Jeżeli zauważysz, że ktoś nie wylogował się ze swojego konta, nie wykorzystuj tej sytuacji do działań, które przyniosłyby mu szkodę, ale życzliwie poinformuj go o jego nieuwadze. 

Pamiętaj, że groźby, pomówienia, nawoływanie do nienawiści, prześladowanie, ośmieszanie w cyberprzestrzeni także są karalne. Twoje działania w sieci nie są anonimowe. 

6. Sposoby pokojowego rozwiązywania konfliktów 

Wycisz się, uspokój, zatrzymaj niepotrzebną kłótnię, zanim stracisz nad sobą kontrolę. Zastanów się, co chcesz osiągnąć. Jeśli to możliwe, podejmij spokojną rozmowę z drugą stroną. 

Umów się na rozmowę w bardziej stosownych warunkach, w ten sposób zyskasz czas na konstruktywny dialog. 

Powiedz, co według Ciebie jest problemem, co przyczyną nieporozumienia, czego oczekujesz. 

Słuchaj drugiej osoby. Dopytaj o jej odczucia i oczekiwania. Podsumuj to, co usłyszałaś/usłyszałeś dla upewnienia się, czy dobrze zrozumiałeś/zrozumiałaś jej komunikat. 

Upewnij się, że Twój rozmówca powiedział wszystko odnośnie do swoich odczuć. 

Wspólnie wymyślcie rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony. 

Jeśli nie uda się Wam dojść do porozumienia, poproś o pomoc osobę dorosłą, aktualnego opiekuna grupy. Porozmawiaj o tym z Twoimi rodzicami. Nie rozwiązuj konfliktu samodzielnie. 

 Nie bądź obojętny, gdy komuś dzieje się krzywda! Zawsze poinformuj o tym osobę dorosłą.