Intencje Żywego Różańca

MARZEC

Intencja papieska: Aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Intencja parafialna: Za młodzież, aby dążenie do odniesienia sukcesu w życiu zasadzało się na wierze w Boga Najwyższego i zachowaniu wartości chrześcijańskich.

KWIECIEŃ

Intencja papieska: Aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Intencja parafialna: O miłosierdzie i łaskę nawrócenia dla grzeszników i wrogów Kościoła.

MAJ

Intencja papieska: Aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Intencja parafialna: Za trwałość małżeństw, aby miłość i przysięga małżeńska cementowały wspólne cele i wspólne życie.

CZERWIEC

Intencja papieska: Aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Intencja parafialna: Za ludzi starszych, chorych i samotnych, aby umieli przyjąć krzyż choroby, cierpienia oraz samotności.

LIPIEC

Intencja papieska: Aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Intencja parafialna: Za pośrednictwem św. Józefa módlmy się za dzieci, młodzież, by wzrastali dla chwały i uwielbienia Boga.

SIERPIEŃ

Intencja papieska: Aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierw-szeństwo najuboższym.

Intencja parafialna: Za Polskę, by wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, wypełniała Jasnogórskie Śluby Narodu.

WRZESIEŃ

Intencja papieska: Aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

Intencja parafialna: Aby młodzi ludzie słuchali natchnień Ducha Święte-go, a powołani do kapłaństwa i życia zakonnego odważnie podjęli Boże zaproszenie.

PAŹDZIERNIK

Intencja papieska: Aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowidzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

Intencja parafialna: O umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

LISTOPAD

Intencja papieska: Aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

Intencja parafialna: Za zmarłych członków Żywego Różańca, a także zmarłych z naszych rodzin, aby miłosierny Bóg przyjął ich do Swojej chwały.

GRUDZIEŃ

Intencja papieska: Aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

Intencja parafialna: Za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.