Ogłoszenia parafialne

Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy i adaptacji nieużytkowych pomieszczeń w przyziemiu kościoła na Parafialny Ośrodek Św. Brata Alberta

Podstawowym celem funkcjonowania ośrodka jest stworzenie przestrzeni integrującej społeczność parafialną. Ma on być przyjaznym miejscem spotkań i działań  mieszkańców osiedla i przyjezdnych , którzy zechcą włączyć się w jego działalność. 
Projektowany ośrodek ma stanowić bazę dla budowania wspólnoty i twórczej aktywności mieszkańców.

We wstępnych założeniach dla Parafialnego Ośrodka Św. Brata Alberta projektuje się następujące cele i zadania:

  • działalność wspomagającą rozwój wspólnoty parafialnej i społeczności lokalnej poprzez stworzenie przyjaznej przestrzeni dla spotkań towarzyskich i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu,
  • pogłębienie wspólnoty życia duchowego,
  • propagowanie kultury i sztuki (organizowanie spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki,  z literaturą i muzyką),
  • propagowanie różnych form działalności twórczej mieszkańców osiedla,
  • podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej , kulturowej i obywatelskiej,
  • upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia,
  • propagowanie ekologii jako miłości i szacunku dla Boga Stworzyciela świata, w duchu Św. Franciszka,
  • integracja i aktywizacja osób starszych,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Dokumenty: